اهداف و چشم انداز

- ایجاد گفتمان انتقادی معتدل که تا حد امکان از آفتهای نقد ادبی در کشور مصون باشد.

- گسترش فرهنگ نقد و نقد پذیری

- ایجاد ارتباط میان فعالیت های انتقادی آکادمیک با بدنۀ اجتماع، شاعران، نویسندگان و دانشجویان و مخاطبان ادبی