درباره نشریه

درباره نشریه

 دو فصلنامه علمی - تخصصی نقد نامه زبان و ادبیات فارسی به سردبیری دکتر محمد رضا موحدی منتشر می شود. این نشریه بیشتر به مقالات نقد کتاب اختصاص دارد، نقدی که مناسب یک نشریه علمی-تخصصی باشد؛ مقالات و یادداشت های انتقادی برای چاپ در این نشریه باید دارای مشخصات زیر باشد:

1.معرفی کتاب

2.نقدروشی

 3.نقد محتوای

4.کمیت و کیفیت منابع

5.میزان ارجاعات و استنادات