راهنمای نویسندگان

     مقاله شامل عنوان، نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان، چکیده، واژه‌های کلیدی، مقدمه، روش کار، تجزیه و تحلیل، نتیجه‌گیری و منابع باشد. حجم مقاله نیز نباید از 15 صفحه بیشتر باشد

   عنوان مقاله گویا و بیانگر محتوای مقاله باشد. نام و نام خانوادگی، درجة علمی و مؤسسه‌ای که مؤلف در آن اشتغال دارد، در زیر عنوان قید شود

    چکیدة مقاله، شرح مختصر و جامعی از محتوای مقاله شامل بیان مسئله، هدف، ماهیت و چگونگی پژوهش، نکته‌های مهم، نتیجه و بحث است؛ چکیده از 150 کلمه بیشتر نباشد

    مقدمه مقاله بیانگر مسئله پژوهش است. محقق باید زمینه‌های قبلی پژوهش و ارتباط آن را با موضوع مقاله به اجمال بیان و در پایان به انگیزة تحقیق اشاره نماید

     روش کار باید به اجمال بیانگر چگونگی و فرایند انجام پژوهش باشد. تحلیل‌های آماری، روش‌های مورد استفاده، به شیوه‌ای مناسب یادآوری شود

    داده‌ها و نتیجه‌های به دست آمده باید به گونه‌ای منطقی و مفید ارایه شود و به این منظور می‌تواند همراه با جدول، نمودار، نگاره و عکس باشد

      نویسنده در پایان مقاله راهنمایی و کمک‌های دیگران را یادآوری و از آنها سپاسگزاری کند.د 

    ارجاع‌های متن مقاله داخل کمان و به این شیوه است: (نام خانوادگی، سال انتشار: شمارة صفحه)؛ مانند (زرین‌کوب، 1377: 25). شیوة ارجاع به منابعی که بیش از دو نفر نویسنده دارند نیز به این صورت خواهد بود: (اسمیت و همکاران، 1974: 22)د

      در ذکر مشخصات انتشاراتی در فهرست منابع پایان مقاله از شیوة زیر پیروی شود

مقاله: نام خانوادگی، نام (سال انتشار) «نام مقاله»، نام مترجم، نام نشریه، دوره یا سال، شماره.

کتاب: نام خانوادگی، نام (سال انتشار) عنوان کتاب، نام مترجم، مصحّح، یا سایر افراد، شماره مجلد، نوبت چاپ، محل انتشار، نام ناشر.