نمایه نویسندگان

آ

 • آیدنلو، سجّاد نقدی بر کتاب بوطیقا و سیاست در شاهنامه [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 42-46]

ا

ب

 • بالو، فرزاد درآمدی بر ادبیات شناسی [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 38-52]

ح

 • حسینی، مریم نقدی بر کتاب پژوهشی انتقادی کاربردی در مکتب های ادبی [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 64-68]

د

ر

 • راکعی، فاطمه چشم‌ اندازی به تحولات ادبی پس از پیروزی انقلاب اسلامی در حوزة شعر و داستان [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 8-24]
 • راکعی، فاطمه نظریه های معنی شناختی واژگانی [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 72-86]
 • رامین نیا، مریم نقدی بر کتاب بوطیقای نو و هزار و یک‌شب [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 21-25]
 • رضوانیان، قدسیه نقدی بر کتاب جریان شناسی شعر دهه هفتاد [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 37-41]

ز

 • زرقانی، سید مهدی نقدی بر کتاب سرگذشت تاریخ نگاری ادبیات معاصر ایران [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 12-20]
 • زرقانی، سید مهدی نقدی بر کتاب ادبیات ایران در دوره قاجار [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 61-63]

ص

 • صادقی، مریم نقدی بر کتاب رویکردهای سیاسی در نقد ادبی [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 47-58]

ط

ع

م

 • منشی زاده، مجتبی نقدی بر کتاب مبانی زبان شناسی در جهان اسلام [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 59-60]