نویسنده = عمارتی، داوود
فلسفه ادبیات

دوره 1، شماره 2، آبان 1397، صفحه 67-71

داوود عمارتی