نویسنده = اکبری مفاخر، آرش
زندگینامه تحلیلی فردوسی

دوره 1، شماره 2، آبان 1397، صفحه 53-66

آرش اکبری مفاخر