نویسنده = طاهری، قدرت الله
چگونه ادبیات بخوانیم

دوره 1، شماره 2، آبان 1397، صفحه 25-37

قدرت الله طاهری


نقد و استقلال ادبی

دوره 1، شماره 2، آبان 1397، صفحه 87-99

قدرت الله طاهری