نویسنده = منشی زاده، مجتبی
نقدی بر کتاب مبانی زبان شناسی در جهان اسلام

دوره 1، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 59-60

مجتبی منشی زاده