نویسنده = صادقی، مریم
نقدی بر کتاب رویکردهای سیاسی در نقد ادبی

دوره 1، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 47-58

مریم صادقی