نویسنده = آیدنلو، سجّاد
نقدی بر کتاب بوطیقا و سیاست در شاهنامه

دوره 1، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 42-46

سجّاد آیدنلو