نویسنده = امن خانی، عیسی
نقدی بر کتاب تاریخ طنز ادبی ایران

دوره 1، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 26-36

عیسی امن خانی